kafposhtermoplastic
kiler-poliyortan payea-abi

payea-abiاین رنگ ها بدلیل رقیق شدن با آب از مزایایزیست محیطی در مقایسه با رنگ های روغنی برخوردار بوده و جهت مصرف بعنوان رنگ های نما ،پلاستیک آکریلیک ،ورنگ آکریلیک داخلی در بسیاری از موارد جایگزین رنگ های روغنی می باشند.